Så hanterar vi personuppgifter

Så hanterar vi personuppgifter

Din personliga integritet är viktig. Så här hanterar vi dina personuppgifter.

Den 25 maj 2018 ersatte den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) den före detta Personuppgiftslagen (PUL). GDPR syftar till att stärka din rätt till skydd av personuppgifter. Personuppgifter är sådana uppgifter som kan identifiera dig såsom namn, adress, telefonnummer och personnummer.

Så behandlar Vimmerby bibliotek dina uppgifter

För att du ska kunna vara låntagare på biblioteken i Vimmerby kommun behöver vi spara dina personuppgifter. Personuppgifterna lämnar du själv till biblioteket när du skaffar ett lånekonto. Personuppgifter som finns i vårt system är ditt namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress. Din adress uppdateras automatiskt via SPAR (Statens personadressregister).

Vi tillämpar alltid Dataskyddsförordningen när vi behandlar dina personuppgifter. Avtalet med den registrerade låntagaren är den rättsliga grunden för att vi ska kunna behandla dina personuppgifter. Dina personuppgifter sparas så länge som du fortsätter att låna på någon av Vimmerby kommuns biblioteksverksamheter. Om du inte har lånat något på fem år så raderas dina uppgifter ur vårt system.

Om vi lämnar dina personuppgifter vidare till någon av våra systemleverantörer skriver vi ett avtal med dem. Det kallas personuppgiftsbiträdesavtal. Dessa leverantörer får bara använda dina uppgifter för de bibliotekstjänster vi kommit överens om. De får inte heller sprida uppgifterna vidare.

Dina rättigheter

Du har alltid rätt att få veta vilken information vi har om dig. Det kallas att få ett registerutdrag. Du kan också begära att felaktiga uppgifter rättas och att uppgifterna begränsas eller tas bort. För att kunna ta bort alla uppgifter om dig i vårt register behöver du lämna tillbaka det du har lånat och betala eventuella avgifter. Biblioteket kan ta bort ditt lånekonto om du inte längre vill vara låntagare. Kontakta Vimmerby kommuns dataskyddsombud om du har frågor, synpunkter eller om du vill göra ett registerutdrag eller ändringar. Du når dataskyddsombudet på telefonnummer 072-401 97 03 eller via e-post på mats.herling@insatt.com.

Du har också rätt att klaga på vår behandling av dina personuppgifter hos tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten. Kontaktuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten finns på deras hemsida www.imy.se.

Hos Integritetsskyddsmyndigheten hittar du även mer information om bland annat dataskyddsförordningen och dina rättigheter.

Sekretess

I sekretesslagen finns en paragraf som reglerar vilken sekretess som ska gälla för uppgift i register om enskilds bibliotekslån (Sekretesslagen, 9 kap, 22 §).

Våra regler

Ingen annan än bibliotekspersonalen kan se vad någon lånat eller reserverat. Vi lämnar inte ut uppgifter om vad en viss person har lånat. Detsamma gäller för reservationer. Påminnelse om försenad bok, räkning och meddelande om reserverad bok skickas ut i förslutet kuvert eller till den e-postadress som låntagaren uppgivit. För påminnelse för böcker lånade av barn under 18 år gäller att de adresseras till målsman.

Tystnadsplikt

All personal som kommer i kontakt med låntagarregistret ska skriva under en överenskommelse om tystnadsplikt. Detta gäller även tillfälligt anställda, praktikanter med flera.

Språk